ไฟล์วิทยากร อบรม จ.ขอนแก่น

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 2342 ครั้ง

ไฟล์อบรมโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


อาจารย์เสมอ กาฬภักดี
อาจารย์สุรทิน กรีดำรงศักดิ์
อาจารย์ชาตรี ป้อมเปิ้น
อาจารย์ปิยะวัฒน์ ศิลป์รัศมี