• นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข
 • นายบัณฑิต ชาตะกูล

  อุปนายก
 • นายพุทธา ศรีเกิน

  อุปนายก
 • นายสมชาย รำจวน

  อุปนายก
 • นายศุภภมร บุญเสริม

  อุปนายก

 • นายพชร มาเทียน
  กรรมการและเลขานุการ
 • นายเสมอ กาฬภักดี
  กรรมการและเหรัญญิก
 • นายนิพนธ์ จันดารักษ์
  กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • นายวิชัย รัตนกรีฑากุล
  กรรมการและปฏิคม
 • นายสุจินต์ สิริอภัย
  กรรมการ
 • นายณฤทธิ์ กันทะวรรณ์
  กรรมการ
 • นายระวี แววศรี
  กรรมการ
 • นายชุมพล นาคอ่อน
  กรรมการ
 • นายประมวลศิลป์ บุพศิริ
  กรรมการ
 • นายสุภาพ โพนสิงห์
  กรรมการ
 • นายประจวบ จำลองเพ็ง
  กรรมการ

ประธานเขต

 • นายอำนวย บุญเพชร
  ประธานเขต3 พิจิตร
 • นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ
  ประธานเขต9 นครราชสีมา
 • นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ
  ประธานเขต11 สุราษฎร์ธานี
 • นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง
  ประธานเขต6 ปราจีนบุรี
 • นายวลิต สุวรรณาลัย
  ประธานเขต4 ลพบุรี
 • นายจเร บัวสัมฤทธิ์
  ประธานเขต1 พะเยา
 • นายนรินธร ใบกอเด็ม
  ประธานเขต12 ตรัง
 • นายเมฆ อินมา
  ประธานเขต2 สุโขทัย

ติดต่อสมาคม

 • ที่อยู่: อาคาร 6 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 88/20 ซ.ติวานนท์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 • เบอร์โทร:02-5901432 , 08-64410306

 • Email: phlawyer.a@gmail.com

Follow Us